Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die CALCULAWMED BV aanbiedt.

Aan het gebruik van het product ‘KidCost’ (www.kidcost.be) van CALCULAWMED BV zijn de hieronder beschreven voorwaarden verbonden.

De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Behoudens uitdrukkelijke en geschreven overeenkomst zijn de hierna vermelde voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de klant en/of gebruiker.

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper en/of dienstverlener

CALCULAWMED BV

Maatschappelijke zetel: Grote Markt 14, 1800 Vilvoorde

E-mailadres: info@calculawmed.be
BTW-identificatienummer: 0756.585.944

Artikel 2  – Diensten & producten

Behalve ondubbelzinnig en schriftelijk akkoord, hebben de huidige voorwaarden betrekking op elke verkoop van producten of diensten van CALCULAWMED BV, inbegrepen het lidmaatschap, extra services en de organisatie van seminaries en evenementen. Deze voorwaarden gelden boven alle andere voorwaarden, inbegrepen deze opgelegd door andere partijen. 

Door beroep te doen op of gebruik te maken van een dienst van CALCULAWMED BV, een aanvraag tot lidmaatschap, het plaatsen van bestellingen en/of het afsluiten van een overeenkomst met CALCULAWMED BV erkent de klant en/of de gebruiker dat hij een exemplaar van deze voorwaarden heeft ontvangen dan wel voorafgaandelijk kennis van heeft genomen, dat dezen hem tegenstelbaar zijn en aanvaardt hij op onherroepelijke wijze de toepassing ervan. 

Artikel 3 – Prijzen

Alle vermelde prijzen op de website van ‘KidCost’ zijn louter indicatief. De prijs is slechts definitief wanneer zowel de voorwaarden voor de dienstverlening als de prijs door beide partijen worden aanvaard in een (online) verkoopsovereenkomst.

Artikel 4 – Betaling & facturatie

De betalingen geschieden door middel van debet kaart.

Behoudens schriftelijk vastgesteld specifiek akkoord, zijn de betalingen onmiddellijk en zonder korting opeisbaar.

Klachten betreffende facturen dienen aangetekend verstuurd te worden binnen 8 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur. Bij gebreke aan tijdige verzending van de klacht wordt de factuur geacht integraal aanvaard te zijn.

Elke vertraging in betaling vanaf de vervaldatum van de factuur brengt, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest van 8 % per jaar op de verschuldigde sommen met zich mee.

In geval van niet betaling op de vervaldatum, zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire conventionele schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % van het resterende verschuldigde saldo.

De klant en/of gebruiker verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik en de ontvangst van elektronische facturen, volgens de keuze van CALCULAWMED BV.

Artikel 5 – Verlenging of opzegging abonnement “KidCost”

De klant en/of gebruiker koopt de gebruiksrechten op de website van KidCost via een abonnementsformule. Na afloop van de gekozen abonnementsperiode wordt er geen automatische verlenging toegepast. De gebruiker dient in geval van verlenging een nieuwe bestelling te plaatsen via de website.

De klant en/of gebruiker erkent en aanvaardt dat hij zijn eventueel herroepingsrecht verliest van zodra de dienstverlening door CALCULAWMED BV volledig werd uitgevoerd, met name wanneer hij de gebruiksrechten op de website van KidCost ontvangt.

Daarnaast bestaat er een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen om de overeenkomst te beëindigen indien men gekozen heeft voor een abonnementsperiode van een jaar. Deze bedenktermijn van 14 dagen begint te lopen op de dag van de sluiting van de overeenkomst. De herroeping dient schriftelijk en per aangetekend schrijven te geschieden. CALCULAWMED BV zal overgaan tot terugbetaling binnen de 14 dagen na ontvangst van de mededeling van de beslissing tot herroeping.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

De website van KidCost geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in.

De informatie die u op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.

Artikel 7 –  Nietigheid

De gehele of gedeeltelijke onwettigheid, ongeldigheid of niet toepasselijkheid, krachtens de wet of een gerechtelijke beslissing, van een bepaling, laat enkel deze bepaling buiten toepassing en tast de wettigheid, geldigheid of toepasselijkheid van de rest van de overeenkomst niet aan.

Partijen stellen alles in het werk om onmiddellijk te goeder trouw besprekingen te voeren betreffende de vervanging van de aangetaste bepaling, voor zover de economische impact en de bedoeling van partijen onveranderd blijven.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Alle verbintenissen van CALCULAWMED BV zijn in principe middelenverbintenissen. CALCULAWMED BV stelt alles in het werk om een kwaliteitsvolle en informatieve inhoud te leveren.

Hoewel zij dit tot een minimum probeert te beperken, zijn fouten evenwel niet uit te sluiten. CALCULAWMED BV kan dan ook geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor schade die de klant en/of gebruiker lijdt doordat de verschafte informatie ingekort, misleidend, onvolledig, onjuist of achterhaald zou zijn.

CALCULAWMED BV treedt niet op als advocaat of adviseur van een klant of van gebruikers. De informatie die door CALCULAWMED BV verschaft wordt, richt zich niet op een specifieke situatie of specifiek geval maar op theoretische en algemene vragen. De informatieve inhoud moet altijd geïnterpreteerd en/of toegepast worden door een vakman in de materie. De klant dient die informatieve inhoud kritisch en professioneel te benaderen.

CALCULAWMED BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie. CALCULAWMED BV is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de website (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is.

Evenmin is CALCULAWMED BV aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

Elk gebruik dat u maakt van deze informatie is derhalve volledig op eigen risico. U bent aldus aansprakelijk voor elke keuze of beslissing die u maakt op basis van informatie die u op of via de website hebt verkregen.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

CALCULAWMED BV bevestigt de persoonsgegevens die worden uitgewisseld tussen de partijen, te verwerken zoals voorgeschreven door de GDPR Verordening. Met betrekking tot de privacy van de door de klant en/of gebruiker beschikbaar gestelde gegevens, verwijzen we naar het Privacybeleid op de website van KidCost.

Artikel 10 – Vragen & contact

Voor vragen m.b.t. deze gebruiksvoorwaarden, ons Privacy- & Cookiebeleid, klachten m.b.t. de dienstverlening of andere informatie kan u terecht bij de BV CALCULAWMED, met zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 14, alsook per e-mail via info@calculawmed.be.

Artikel 11 – Geschillenbeslechting & toepasselijk recht

In geval een geschil niet via bemiddeling kan worden opgelost, zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van CALCULAWMED BV bevoegd.

Geschillen worden beslecht volgens het Belgisch recht.